Commit 7f60138d authored by carlosribas's avatar carlosribas
Browse files

Enable R2DT and show the jobId as a parameter in the URL

parent 879e5f3f
......@@ -31,12 +31,14 @@
{"description": "NKILA lncRNA", "urs": "", "sequence": "AGACCCGGCACCCGCGCAACGGAGGAGGGGCGCUGUGCCCUCUCCCCAACGGCGGUCAGCUUGGAACGCCUGCCCGGCGCACGCCCGGGGCCGGGGAGCCGAACUCGGUGCCAGCCGCACCCGGGCGGGUUGCUGGUGCGCCCUCCCCUCGCCCCCGUCCCUGGGGUCCUUGACCCAGGCUCUUGGGGCUAGCCUAUCUUCUGAGGAGCACAAGGUCCCUGGGGGCUCAGGGAAGAGAAAUUGGAGAAAGGGGGAGGAAGCCCCCAAGAUGGAUCACCCAUUGCCUGGUUUCGCAGGAGACUGUCCGCCUUCAGUUCUCCAGCAGCUCGGGGAUCAUGGCCCACUGAACCCCCAAGCGCUUUCACCCGAACCCAAGGAGGACGACCAGGAAAGACGGGAACUCGCGUAGACACGCCCGGAAGCCCUUGUCAUGUAAAUAGCUGUCGGGGACUGGUGUAUUGUCGCCGCCCCAGCCGGCGGGACCUGGGGCGAAUCCACACCCAUUGUCUGCUGCCCAAGGGGCCUCCGGCUGGGGGGCGCGGCUGCGGAGUUCAAAAGGGGUAUGAGCAGGAGGGGUGUACUUUUAGUUCAUUAAGUUUUAAUUACAGGAGUGCUACAAGAACACAUUCUUCAGGUUUAAAAAGAUAUUAAAAUAUUACAUAAGAGACCUCCCCUCCCUGGCCCACCUCCAGCCUCUUAAAAAUUUAGUGUGUCGCCUUUUAGACACUUUCUCAAAGCUUCACUUAUUUAACAGGCACUUAAGGAGCACCUACCUGUGCCAGAAACUCUCCAAAUAUUAACUCAACCUGACACCGACUCAGUGUGGCCGAAUAUUACUCUCCCCAUUUUACAGAGCGGGCAGCUGGUCAAGGAAGUCGCUUGUUGAAAGUCACACAGUGGUGGAGCCUGUGUGCCAACCCAGGACCCUGGGGAGCUGCCUCCCCCUCUCCCACGUAGUCCUGAUUCUUUAAGUGUCCACAUAUUCCUGUAAUGCCUGGAGUUUCAGUAAUUAGCAGGGACUUAGUGUGUUCAGAGAAAAAAAAAGCUUUUAAAAAUUAUUGUUACUGUGUUUGUAACAGUUUGGAUAGAGAAGGAAAAGCUGGAAUUUGGGAAGUGAAGGUGGCCUCGGGGUAGAACUUACCUAGACCAGAGCGAAUUCAUCCUGAAGAACUCAGAGAAAGCCGGUGCAGGAAGUGGGUUCCCGCUCUCCCUGCACAGGCACAGUGAUGCUGCCAGAGCUCUCCCAGAAAGACCAGGAGGCUUGUUCUGGAGAAGUCAAGCCCAGGGAUGUGGCUCAGGCUGGUCCAAGCUCUUUGGAGGAGUCCAAGCGUGCCCAGCCCAGAGGGAGGUUCAGAGGCACUGACCGUCUUCUGUUUGGGAGGAGAAGCUCACUCUUGGAGCCACAGCCAGCACUAGGUCAGGACCCAGGCCCCGGCCCAGGAGUGGGGCAAUACCCAGCGUCUACCCCAGAUGGCACCCUGCUGUGAACUGGGCGCCCUCAGCCCCUGCCUUGAGGAAGGGGCAAUACCACCAGCGUGUCUUUUAUCAGGGAAGAUAUUGCUGCAGUUUGGCCGCUGCAACUUAAGAGAAAAGCUAAGGGGUCCCCCAGCAUCCCUUGGGGUGCCACUGCAAAUACUGGCUGGGCCUGGAGAUGACCUGGGUCCCAUUCACUUCCUAGGGUGAAGGAGGUCAUCAUUACCACCCCUGCUUUCAGCCAUUUCUUCAUUCAUUCAAUCAACAAACUGGCUGAGCUGCAACCCUGAGCCGGGGAAUUCAGCCACUCCAGACACAGCCCCUGCCCUCCGGGAAGUCUCGGGAGACCUGGCUAGUCUGGCUGGGAGAAGUCACACGUUGAUUGUCUUGGAAGUGAGAUGGCAUUUACACAAUGGAGGCUGCACUGCCAGCAGGCAAAAAUAACCAGUUAAUUCAGUGGCUUAAAGAAACCAAACCUACCCACAACGCUUGACCUCCCAUUGAUCCAUCUGCGACACCGGCAGUGGCUACCAUUUAUUGAGUGCUGAUGGUGUCACCUGGGAUUGACUUAGUGGUCUCUGGCGCUAGUUCCGAAGUUGAUUCUGUCUGGAGAGCUUAAUGCAGUGUUCAGACCUCAGGGUCCGAACCUGAGGGUCACCCAAAGAUGAGUGGGACAUAGCUGUGUGACCUCGGCUGAGUGCUUUCACCUCUCCAACCUCAGUUUCCUCUUCUGCAAAAUGGGGUGGCUUCAUGGCACCUUCACGUGGUGUGAUUGCGAGGAAUGAAGGGAUCGAUGCCUUGCAAGUAGAGGAGAAGGGGCCGGAUACAUCUUAGUUGUUAUGUUAUUUAAUCAUCUUGGCAACCCCGGGAGGGAGGAACCACUAUCAUUUUAUUUUCCAUUUUGCAGUUGAGGACAAUGAUGAUUCCAGCACAGACAGGGCCCCUGACGGGGCAGUAGGAAAGGAGAAUUGCUUUGGAAGGAGCAUAGGCUGGACUGCCAGCACUCAUAGGAGGCUUCGUGUGUGCCCAGGACUGCGAGAAUUAAAUACAGGACACCCAGUUCAGUUUGAAUUUCAGAUAAACUAUGAAUAAUGAUUAGUGUAAGUAUAUCUCAAUUUAACUGGAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}
]'
rfam="true"
r2dt="true"
customStyle='{
"fixCss": "true",
"searchButtonColor": "#337ab7",
"h3Color": "#BF8E3E",
"facetColor": "#BF8E3E",
"hideRnacentral": "true",
"urlWithJobId": "true",
"trackingID": "UA-51212613-1"
}'
/>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment