Commit aa261e4d authored by carlosribas's avatar carlosribas
Browse files

Enable R2DT in the Sequence Search

parent 090cbdb8
......@@ -31,6 +31,7 @@
{"description": "NKILA lncRNA", "urs": "", "sequence": "AGACCCGGCACCCGCGCAACGGAGGAGGGGCGCUGUGCCCUCUCCCCAACGGCGGUCAGCUUGGAACGCCUGCCCGGCGCACGCCCGGGGCCGGGGAGCCGAACUCGGUGCCAGCCGCACCCGGGCGGGUUGCUGGUGCGCCCUCCCCUCGCCCCCGUCCCUGGGGUCCUUGACCCAGGCUCUUGGGGCUAGCCUAUCUUCUGAGGAGCACAAGGUCCCUGGGGGCUCAGGGAAGAGAAAUUGGAGAAAGGGGGAGGAAGCCCCCAAGAUGGAUCACCCAUUGCCUGGUUUCGCAGGAGACUGUCCGCCUUCAGUUCUCCAGCAGCUCGGGGAUCAUGGCCCACUGAACCCCCAAGCGCUUUCACCCGAACCCAAGGAGGACGACCAGGAAAGACGGGAACUCGCGUAGACACGCCCGGAAGCCCUUGUCAUGUAAAUAGCUGUCGGGGACUGGUGUAUUGUCGCCGCCCCAGCCGGCGGGACCUGGGGCGAAUCCACACCCAUUGUCUGCUGCCCAAGGGGCCUCCGGCUGGGGGGCGCGGCUGCGGAGUUCAAAAGGGGUAUGAGCAGGAGGGGUGUACUUUUAGUUCAUUAAGUUUUAAUUACAGGAGUGCUACAAGAACACAUUCUUCAGGUUUAAAAAGAUAUUAAAAUAUUACAUAAGAGACCUCCCCUCCCUGGCCCACCUCCAGCCUCUUAAAAAUUUAGUGUGUCGCCUUUUAGACACUUUCUCAAAGCUUCACUUAUUUAACAGGCACUUAAGGAGCACCUACCUGUGCCAGAAACUCUCCAAAUAUUAACUCAACCUGACACCGACUCAGUGUGGCCGAAUAUUACUCUCCCCAUUUUACAGAGCGGGCAGCUGGUCAAGGAAGUCGCUUGUUGAAAGUCACACAGUGGUGGAGCCUGUGUGCCAACCCAGGACCCUGGGGAGCUGCCUCCCCCUCUCCCACGUAGUCCUGAUUCUUUAAGUGUCCACAUAUUCCUGUAAUGCCUGGAGUUUCAGUAAUUAGCAGGGACUUAGUGUGUUCAGAGAAAAAAAAAGCUUUUAAAAAUUAUUGUUACUGUGUUUGUAACAGUUUGGAUAGAGAAGGAAAAGCUGGAAUUUGGGAAGUGAAGGUGGCCUCGGGGUAGAACUUACCUAGACCAGAGCGAAUUCAUCCUGAAGAACUCAGAGAAAGCCGGUGCAGGAAGUGGGUUCCCGCUCUCCCUGCACAGGCACAGUGAUGCUGCCAGAGCUCUCCCAGAAAGACCAGGAGGCUUGUUCUGGAGAAGUCAAGCCCAGGGAUGUGGCUCAGGCUGGUCCAAGCUCUUUGGAGGAGUCCAAGCGUGCCCAGCCCAGAGGGAGGUUCAGAGGCACUGACCGUCUUCUGUUUGGGAGGAGAAGCUCACUCUUGGAGCCACAGCCAGCACUAGGUCAGGACCCAGGCCCCGGCCCAGGAGUGGGGCAAUACCCAGCGUCUACCCCAGAUGGCACCCUGCUGUGAACUGGGCGCCCUCAGCCCCUGCCUUGAGGAAGGGGCAAUACCACCAGCGUGUCUUUUAUCAGGGAAGAUAUUGCUGCAGUUUGGCCGCUGCAACUUAAGAGAAAAGCUAAGGGGUCCCCCAGCAUCCCUUGGGGUGCCACUGCAAAUACUGGCUGGGCCUGGAGAUGACCUGGGUCCCAUUCACUUCCUAGGGUGAAGGAGGUCAUCAUUACCACCCCUGCUUUCAGCCAUUUCUUCAUUCAUUCAAUCAACAAACUGGCUGAGCUGCAACCCUGAGCCGGGGAAUUCAGCCACUCCAGACACAGCCCCUGCCCUCCGGGAAGUCUCGGGAGACCUGGCUAGUCUGGCUGGGAGAAGUCACACGUUGAUUGUCUUGGAAGUGAGAUGGCAUUUACACAAUGGAGGCUGCACUGCCAGCAGGCAAAAAUAACCAGUUAAUUCAGUGGCUUAAAGAAACCAAACCUACCCACAACGCUUGACCUCCCAUUGAUCCAUCUGCGACACCGGCAGUGGCUACCAUUUAUUGAGUGCUGAUGGUGUCACCUGGGAUUGACUUAGUGGUCUCUGGCGCUAGUUCCGAAGUUGAUUCUGUCUGGAGAGCUUAAUGCAGUGUUCAGACCUCAGGGUCCGAACCUGAGGGUCACCCAAAGAUGAGUGGGACAUAGCUGUGUGACCUCGGCUGAGUGCUUUCACCUCUCCAACCUCAGUUUCCUCUUCUGCAAAAUGGGGUGGCUUCAUGGCACCUUCACGUGGUGUGAUUGCGAGGAAUGAAGGGAUCGAUGCCUUGCAAGUAGAGGAGAAGGGGCCGGAUACAUCUUAGUUGUUAUGUUAUUUAAUCAUCUUGGCAACCCCGGGAGGGAGGAACCACUAUCAUUUUAUUUUCCAUUUUGCAGUUGAGGACAAUGAUGAUUCCAGCACAGACAGGGCCCCUGACGGGGCAGUAGGAAAGGAGAAUUGCUUUGGAAGGAGCAUAGGCUGGACUGCCAGCACUCAUAGGAGGCUUCGUGUGUGCCCAGGACUGCGAGAAUUAAAUACAGGACACCCAGUUCAGUUUGAAUUUCAGAUAAACUAUGAAUAAUGAUUAGUGUAAGUAUAUCUCAAUUUAACUGGAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}
]'
rfam="true"
r2dt="true"
customStyle='{
"fixCss": "true",
"searchButtonColor": "#337ab7",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment